ما بر آنیم که اشکالات و معضلات قبل را که درگیرش بودیم شما نداشته باشید.