سیاستگذاری در نظام آموزشی
سیاستگذاری در نظام آموزشی

امروزه همه اندیشمندان به ضرورت وجودی سازمان های تربیتی و الویت آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی رسیده اند.در نگاه واژه ای،(آموزشوپرورش)سرمایهیک کشور محسوب می شوند و علت به کاربردن این واژه اهمیت به سزای آموزش و پرورش را در ریشه ای کردن بنیان کشور نشانمیدهد. دگرگونی در سبک زندگی ،تحولات فناوری در عرصه جهانی و مطالعه چگونگی دستیابی به آن ،کشورها را وا داشت تا به این مهم الویت دهند. سیاست گذاران به منظور هدایت درست این سرمایه ی برگشت ناپذیر به اعمال خط مشی گذاری می پردازند.

دانش آموزان و سو و سوق آنان می تواند آینده ای پولادین برای هر کشوری رقم بزندکه لازمه آن سیاستگذاری و سیاستگذاران کارآمد،تمرکز و تجدید در سیاستگذاری می باشد. تمرکزشاخص هایی که در قانون اهداف و وظایف آموزش و پروش آمده است نماینگر ارزش های کشوری می باشد.

تاریخچه علم سياستگذاري

انواع سياست

رویکردهاي سياست گذاري

سیاستگذاری در نظام های آموزشی

سیاست گذاری مطلوب

عقلانیت در سیاست گذاری سیاست آموزشی چیست؟

سیاست آموزشی چیست؟

اهمیت سیاستگذاری در آموزش و پرورش

رابطه سیاستهای آموزشی باسیاستهای اقتصادی

رابطه ساسیتهای آموزشی باسیاستهای اجتماعی

تفاوت سیاستگذاری در نظام اموزشی با نظام غیر آموزشی

اسناد بالادستی در آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش ایران درصدسال گذشته

معرفی نهادهای سیاستگذاری در نظام آموزشی ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصول سیاستگذاری در آموزش و پرورش

شیوه های سیاستگذاری درآموزش و پرورش

تاثیر عوامل اقتصادی در سیاستگذاری آموزشی

ذی نفعانی که بر سیاست آموزشی تأثیر می گذارند

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

سیاستگذاری_درنظام_اموزشی_1591252734_40867_5748_1139.zip0.15 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 800 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت